Metering R.O. Water System

(ให้เช่าระบบผลิตน้ำ RO. / ระบบผลิตน้ำดื่ม)

 

Zenith Water ให้บริการเช่าระบบกรองน้ำ R.O. โดยการคิดค่าใช้จ่ายตามมิเตอร์ (Metering) หรือตามปริมาณการใช้งานจริง ผู้เช่าหรือผู้ทำสัญญา ได้รับประโยชน์จากการใช้ระบบคือ ไม่ต้องลงทุนในการจัดหาอุปกรณ์ ไม่ต้องจัดเตรียมผู้ดูแล หมดกังวลเรื่องการใช้งาน เพิ่มขยายระบบได้ และไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องวัสดุสิ้นเปลืองเมื่อถึงระยะเวลา

ระบบ Reverse Osmosis หรือ ระบบ R.O. เป็นระบบการกรองขั้นสูงในระดับการกรองสารละลาย หรือของแข็งที่ปะปนมากับน้ำ หรือที่เรียกว่าค่า TDS (Total Dissolved Solid) ซึ่งระบบ R.O. มีไส้กรองเมมเบรน (Membrane Filter) เป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน โดยปกติทั่วไปประสิทธิการกรองของเมมเบรน จะสามารถลดค่า TDS ของน้ำลงเหลือ 1-7% ของน้ำที่เข้าสู่ระบบ ซึ่งปกติทั่วไปน้ำประปาจะมีค่า TDS อยู่ที่ประมาณ 120-150 ppm หากใช้ระบบ R.O. ในการกรองจะทำให้ค่า TDS ลดลงเหลือ <10 ppm

โดยทาง Zenith Water จะเป็นผู้ดูแล จัดทีมช่างที่ชำนาญเข้าตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเนื่อง และจัดหาอุปกรณ์ รวมถึงเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองประเภทไส้กรองตามความเหมาะสม ซึ่งทั้งหมดดังกล่าวทาง Zenith Water จะเป็นผู้ดำเนินการตลอดอายุสัญญา ซึ่งลูกค้าจะได้ใช้น้ำ R.O. ที่ผลิตจากเครื่องตลอดเวลา ตรงตามความต้องการ และใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องลงทุน

  • Zenith Water ให้บริการเช่าระบบ R.O. แบบคิดค่าใช้จ่ายตามมิเตอร์ มีบริการตั้งแต่ขนาด 500 ลิตรต่อชั่วโมง จนถึง 60,000 ลิตรต่อวัน
  • คุณภาพน้ำ R.O. อยู่ที่ <10 ppm (จากน้ำประปาที่เข้าระบบมีค่าอยู่ระหว่าง 120-150 ppm)
  • ผู้เช่าไม่ต้องลงทุน, ไม่ต้องดูแล หมดกังวลเรื่องผู้ดูแล, ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องวัสดุสิ้นเปลือง (Consumable Cost)
  • ประเภทธุรกิจที่สามารถนำระบบ R.O. ไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ โรงงานผลิตอุปกรณ์พลาสติก โรงงานผลิตอาหาร โรงแรม ที่ใช้หม้อต้มบอยเลอร์ (Boiler) หรือคูลลิ่ง (Cooling) เป็นต้น
(หมายเหตุ: ผู้เช่าต้องจัดหา พื้นที่ติดตั้งที่เหมาะสม น้ำประปา ระบบไฟฟ้า มารองรับกับความต้องการของระบบ โดยทาง Zenith Water ขอสงวนสิทธิ์ในการออกแบบระบบเพื่อการใช้งาน)