D.I.-Deionized Water, De min-Demineral Water
(ระบบผลิตน้ำกลั่น, ผลิตน้ำดีไอ, ผลิตน้ำดีมิน)

 

ระบบผลิตน้ำกลั่น หรือระบบผลิตน้ำ D.I. (Deionized  Water System) น้ำดีมิน (Demin-Demineralized Water) เป็นระบบผลิตน้ำกลั่น โดยการแยกสารละลายออกจากน้ำด้วยวิธีการใช้สารกรองเรซิ่นประจุบวก (Cat Ion Resin) และสารกรองเรซิ่นประจุลบ (An Ion Resin) มาทำการดึงสารละลายต่างๆออกจากน้ำ ทำให้น้ำที่ผ่านการกรงด้วยสารกรองเรซิ่นดังกล่าว มีความบริสุทธิ์มากเหมือนกับการกลั่นด้วยความร้อน เพราะจะเหลือเพียงน้ำบริสุทธิ์ (H2O) ซึ่งวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) จะอยู่ที่น้อยกว่า 1 ไมโครซิเมน ไปใช้ในกระบวนการต่างๆที่ต้องการน้ำที่มีความบริสุทธิ์มาก เช่น การชุบโลหะ อุตสาหกรรมเครื่องประดับ อุตสาหกรรมการพิมพ์ ล้างแผงวงจรอิเลคทรอนิคส์ ส่วนผสมสารตั้งต้นต่างๆ และอีกหลายๆอุตสาหกรรมที่นำมาใช้เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • Zenith Water ให้คำปรึกษา และออกแบบติดตั้งระบบผลิตน้ำกลั่น ตั้งแต่กำลังการผลิตขนาด 250 ลิตรต่อชั่วโมงขึ้นไป
  • คุณภาพน้ำกลั่นมีค่าการนำไฟฟ้า <1 ไมโครซิเมน
  • ประเภทธุรกิจที่สามารถนำระบบน้ำกลั่นไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การชุบโลหะ อุตสาหกรรมเครื่องประดับ อุตสาหกรรมการพิมพ์ ล้างแผงวงจรอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น